Вход«Дети России Онлайн»

Cделаем интернет безопаснее вместе
8 800 25 000 15
Звонки по России бесплатны

Поиск по сайту

Сейчас на сайте

Сейчас 27 гостей онлайн
Главная > Губернаторские проекты > Лучшие педагоги-мужчины > Монгуш Кудажы Мергенович

Монгуш Кудажы Мергенович

(0 голоса, среднее 0 из 5)

Идегелдин коружу

Кандыг-даа ниитилелге эр кижинин туружу, коружу, уну херээжен чондан бир ангы, элдеп куштуг, тускай кылдыр дынналыр. Ылангыя, оон уруглар албан черлеринге, имилеме хой ажы-тол аразынга бодун алдынып чорууру мозу-будужу, улегер-чижээ коску болгаш каракка дораа-ла илдиге хона бээр. Оон чижээнге губернатор толевилелдерин боттандырар талазы-биле бир коску ажылдап чоруур хоорай школаларынын бирээзи Кызылдын муниципалдыг автономнуг ооредилге чери «Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаарлыг лицейде» эр башкылырнын саны ковудеп, чогаадыкчы ажылдап чорууру, кижинин сагыжын оортпес аргажок.

Оларнын бирээзинге кончуг хып дээн от-кос дег ажылдаар уезинде назылыг аныяк башкы Монгуш Кудажы Мергеновичини хамаарыштырып болур. Оон ток кээп дужуп торуттунген чери Чоон-Хемчик кожууннун Теве-Хая сууру-даа болза, ада-огбелеринин угунда чурту - Сут-Хол. Кудажы Кызылдын 3 дугаар школазын дооскаш, 2007 чылда Тыванын куруне университединин куш-культура факультединин «куш-культура башкызы» деп мергежилинче кирип алгаш, 2012 чылда дооскан дораа ук школада ажылчы намдарын эгелей берген. Ол университетке ооренип тургаш-ла кончуг кызымак, эр созунге ээ бооп, бугу-ле салып алган сорулгаларын чедип ап, ооредилгеден дашкаар студентилернин чылдын эртер эртем-практиктиг конференцияларынга ангы-ангы темаларлыг кадык амыдыралды суртаалдаары, ону боттуг амыдыралга канчаар боттандырары дээн ышкаш айтырыгларже кичээнгейни салып, эш-оорунун аразындан чиик атлетикага, волейболга, баскетболга, хостуг хурешке болгаш тыва хурешке улуг сонуургалдыг ооренгени дээрге-ле «башкыларымнын ачы-хавыяазы-дыр» деп чугаалаар кижи болду.

Кандыг-даа кижинин унген ык-ызыгууру, азырап остурген ада-иезинден, ойнап оскен чер-чуртундан дыка хамааржыр. Кудажы Мергенович школага ооренип турда башкызы Монгуш Вячеслав Карбыевич оон спортка хандыкшылдыг талантызын эскерип, дзюдо маргылдаазынга киириштиргени анаа шанналдыг черни алганын дуун чаа-ла болган чуве-биле домей кылдыр аныяк башкы сактып, спортче орукту школага башкым болгаш Тыванын куруне университединин куш-культура башкылары ажыткан деп чылыг сеткил-биле сагынды. Авазынын ачазы, кырган-ачазы Монгуш Мамай-оол Экер-оолович Теве-Хая школазынга сан башкызы бооп, директорлап хой чылдарда ажылдап чорааны оон бичии уйнуу Кудажыга кырган-адазынын оруун изээр улуг улегер-чижек болганы анаа-ла бир таварылга бооп келбээн. Кырган-адазындан келген башкы болур талант Кудажы Мергеновичиге кедизинде оон кыдыындан эскерип, кузеп чораан кузели ам боттанган. Башкынын хууда ог-булезинин дугайындан ада-иези Мерген Барынмааевич биле Чечена Мамай-ооловнанын чангыс оглун оларнын канчаар кижизидип каанынга хамаарыштыр безин дыка хойну чугаалап болур. Тыва кижинин он-даа, чангыс-даа ажы-тол кижизидилгезинин оруу чангыс дээни ышкаш ада-ие оглун канчаар кижизидип кааны, оон амыдыралынга кайы-хире салдарлыг болганын школанын коллективи чоргаарал-биле уругларга улегер-чижек кылдыр ап чугаалап турар.

Башкывыс Монгуш К.М. Кызылдын «Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаарлыг лицейге» ажылдап эгелээш Кызыл хоорайнын болгаш республика иштинде эрттирип турар маргылдааларга удаа-дараа киржип, чоокта чаа организациялар аразынга «ажылга болгаш камгалалга белеткелин хынаар» (ГТО) улуг-чижек (нормалар) дужаар маргылдаага узун санга куш-шыдалын хынап хараарынга 1-ги черни алган. Аныяк башкы лицейде 6-дан 11 класстарга чедир ФОКС-тун негелдези-биле кичээлдеринге янзы-буру технологияларны ажыглап, кичээлдерден дашкаар уругларга волейбол, хуреш секцияларын эрттирип турар. Секцияларда барып турар оолдар, уруглар Кызыл хоорайнын школалар аразында ай санында эртип турар хуреш маргылдаазынга боттарынын кужун шенежип киржип турар. Кудажы Мергеновичинин оореникчилеринин бир улуг белеткели - келир чылдын февраль айда болур волейбол маргылдаазы. Аныяк эр башкынын мурнунда салган сорулгаларынын бирээзи - уругларны чугле спортка хандыкшылдыг, кадык болурундан ангыда, эр кижи бугу талалыг мозу-будуштуг, топтуг, боду бодунун багай аажы-чанын тиилеп шыдаар болуру деп санап чоруур. Ынчангаш оореникчилер оон улегер ап, хостуг уелеринде башкызынын чанындан ыравас: залда-даа, школа девискээринин шолунде-даа кады ойнаан, чарышкан, кады мергежилгелер кылып турарын коорге, коллективтин хой-ле херээжен башкыларынын аразындан уругларнын кижизидилгезинге бир-ле чаа иделегдин коружун оттуруп турар башкыларнын бирээзи санап болур.

 Кызылдын «Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаарлыг лицейнин»

тыва дыл чогаал башкызы А.Херел

 

Последние материалы

Самое популярное

По результатам работы МАОУ "Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко" награжден Дипломом победителя конкурса "100 лучших образовательных организаций Республики Тыва" в 2014 году.

По результатам работы МАОУ "Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко" награжден Почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России - 2013".

"100 лучших предприятий и организаций России - 2012".

По итогам 2009, 2011 годов наш лицей внесен в "Национальный реестр" в номинации "Ведущие образовательные учреждения России".

 www.leading-education.ru

По итогам городского конкурса "Лучшие web-сайты муниципальных образовательных учреждений г.Кызыла" наш сайт стал абсолютным победителем

Приказ Департамента по образованию и молодежной политике г.Кызыла №156 от 18.04.2011г.